Các dịch vụ chuyên ngành của AAT
Loading...
Các dịch vụ chuyên ngành của AAT

Các dịch vụ chuyên ngành của AAT

AAT cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên ngành sau:

Lệ phí:

Liên hệ
 • Chia sẻ qua viber bài: Các dịch vụ chuyên ngành của AAT
 • Chia sẻ qua reddit bài:Các dịch vụ chuyên ngành của AAT

Dịch vụ Kiểm toán

 

 • Kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Kiểm toán hoạt động;
 • Kiểm toántuân thủ;
 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán quyết toándự án hoàn thành;
 • Kiểm toán báo cáotài chính vì mục đích thuế;
 • Các công việc kiểm toán khác.

Dịch vụ soát xét

 • Soát xét báo cáo tài chính;
 • Soát xét thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo theo thủ tục thỏa thuận trước;
 • Các dịch vụ soát xét khác.

Dịch vụ Kế toán

 

 

 • Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính;
 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán;
 • Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo tài chính;
 • Hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán;
 • Các công việc khác liên quan đến công tác kế toán.

Dịch vụ tư vấn tài chính

 

 • Phân tích tài chính phục vụ cho các nhà nhà đầu tư;
 • Tư vấn xây dựng cẩm nang quản lý tài chính;
 • Tư vấn quyết toán tài chính và quyết toán vốn đầu tư;
 • Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;
 • Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn cổ phần hoá, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn về Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;
 • Tư vấn chuyển đổi vốn đầu tư;
 • Tư vấn thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
 • Tư vấn lập kế hoạch tài chính;
 • Tư vấn phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế;
 • Các dịch vụ tư vấn khác liên quan đến tài chính.

Dịch vụ tư vấn thuế

 

 • Thủ tục đăng ký thuế;
 • Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế;
 • Dịch vụ tư vấn thuế như:Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các loại thuế khác, cung cấp hướng dẫn các qui định về Luật Thuế Việt Nam;
 • Đại lý thuế;
 • Các loại dịch vụ tư vấn khác liên quan đến thuế.

Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán và kiểm toán

 

 • Tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụliên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, kho bạc, hải quan; quản trị doanh nghiệp; ứngdụng tin học trong công tác kế toán.

 

Tư vấn  ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp

 

 • Tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán phục vụ quản lý và điều hành;
 • Hỗ trợ các lập trình viên trong việc hiểu biết về tài chính, kế toán và kiểm toán;
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán và kiểm toán.

Hoạt động tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp 

 • Tư vấn xây dựng các qui chế hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức;
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn sở hữu vốn và quyền điều hành doanh nghiệp;
 • Các loại tư vấn quản lý khác

Thẩm định giá

 • Thẩm định giá bất động sản;
 • Thẩm định giá máy móc thiết bị;
 • Thẩm định giá tài sản vô hình;
 • Thẩm định giá doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thẩm định giá.

Hỗ trợ tuyển dụng

 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán;
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên quản lý trong các đơn vị;
 • Hỗ trợ tuyển dụng khác.

dịch vụ liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này